مقاومت مصالح

در این جلسه در رابطه با موارد زیر بحث می شود:

 1. حل مثال تیر بالکن دار
 2. حل مثال تیر ساده تحت بار مثلثی
 3. حل مثال تیر نامعین یکسر گیردار یکسر غلتک 

 

 برای دانلود فایل می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

http://rapidshare.com/files/241158361/session_20.pps

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم خرداد 1388ساعت 20:17  توسط مسعود ریاضی - محمد باقر امیرفخریان 

در این جلسه در رابطه با موارد زیر بحث می شود:

 1. رابطه خمش - انحناء
 2. تغییر مکان تیر تحت بارگذاری عرضی
 3. رابطه منحنی کشسان
 4. تیرهای نامعین استاتیکی    

 

 برای دانلود فایل می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

http://rapidshare.com/files/241156048/session_19.pps

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم خرداد 1388ساعت 20:16  توسط مسعود ریاضی - محمد باقر امیرفخریان  | 

در این جلسه در رابطه با موارد زیر بحث می شود:

 1. بار گذاری غیر متقارن
 2. مرکز برش
 3. حل مثال 

 

 برای دانلود فایل می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

http://rapidshare.com/files/241154015/session_18.pps

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم خرداد 1388ساعت 20:0  توسط مسعود ریاضی - محمد باقر امیرفخریان  | 

در این جلسه در رابطه با موارد زیر بحث می شود:

 1. حل مثال از جریان برش (قطعات میخ شده به هم)
 2. تنش برشی در مقاطع I شکل

 3. تنش برشی در مقاطع مستطیلی شکل

 4. حل مثال

 برای دانلود فایل می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

http://rapidshare.com/files/238579518/session_17.ppsx

+ نوشته شده در  جمعه هشتم خرداد 1388ساعت 20:27  توسط مسعود ریاضی - محمد باقر امیرفخریان  | 

در این جلسه در رابطه با موارد زیر بحث می شود:

 1. تنش برشی در یک تیر
 2. توزیع تنش های برشی در تیر
 3. حل مثال
 4. برش در راستای طولی تیر برای هر مساحت دلخواه
   

 

 برای دانلود فایل می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

http://rapidshare.com/files/238579111/session_16.ppsx

+ نوشته شده در  جمعه هشتم خرداد 1388ساعت 20:25  توسط مسعود ریاضی - محمد باقر امیرفخریان  | 

در این جلسه در رابطه با موارد زیر بحث می شود:

 1. تنش های برشی در تیرها
 2. برش افقی در یک المان تیر
 3. حل مثال
   

 برای دانلود فایل می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

http://rapidshare.com/files/238577157/session_15.ppsx

+ نوشته شده در  جمعه هشتم خرداد 1388ساعت 20:23  توسط مسعود ریاضی - محمد باقر امیرفخریان  | 

در این جلسه در رابطه با موارد زیر بحث می شود:

 1. حل مثال از مقاطع مرکب
 2. بارگذاری خارج از محور
 3. حل مثال

 برای دانلود فایل می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

http://rapidshare.com/files/238576099/session_14.pps.ppsx

+ نوشته شده در  جمعه هشتم خرداد 1388ساعت 20:22  توسط مسعود ریاضی - محمد باقر امیرفخریان  | 

در این جلسه در رابطه با موارد زیر بحث می شود:

 1. خصوصیات سطح مقطع تیر
 2. مثال
 3. خمش مقاطع ساخته شده از چند ماده

 برای دانلود فایل می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

http://rapidshare.com/files/238574192/session_13.pps.ppsx

+ نوشته شده در  جمعه هشتم خرداد 1388ساعت 20:21  توسط مسعود ریاضی - محمد باقر امیرفخریان  |